Suicide

Zelfmoord

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn/haar omgeving die zelfmoord gepleegd heeft. Vaak komt het besef van naasten achteraf.

‘Dat had ik niet aan zien komen!’, ‘… Maar dat het zó erg was, wist ik gewoon niet.’, ‘Had ik maar beter geluisterd.’, ‘Hij/Zij was altijd zo positief!’, ‘…van iedereen, maar van hem/haar had ik dat nooit verwacht!’ …enzovoort…

Aan alle achtergeblevenen: Niemand draagt de ‘schuld’ aan iemands zelfmoord! De mens kon niet anders. Hij/zij had geen andere keuze meer voor zichzelf kunnen bedenken. Hij/zij was klaar hier op aarde – voor deze ronde. Maak jezelf niet (langer) kapot met gedachten hierover, maar leer ervan: Leer (eindelijk) te leven (!) en te genieten van elk moment dat je hebt! Ga voor een waardige levenskwaliteit.

Waar men als levende wél positieve aandacht aan zou kunnen schenken – alleen, maar vooral ook collectief: Over een ander soort samenleving, over een socialer en begripvoller omgang met elkaar en over bijvoorbeeld en nieuw gezondheidssysteem, over een liefdevollere wereld.

Nog steeds worden veel mensen niet (op tijd) geholpen binnen dit huidige gezondheidssysteem.

 • Lange wachttijden in de psychotherapie (voor mensen die wél nog stappen kunnen zetten),

 • oorlogsveteranen die zwaar getraumatiseerd zijn en die (terug thuis) geen adequate hulp krijgen,

 • patiënten, die een ‘verkeerd’ medicijn met een averechts effect toegereikt wordt waardoor suïcidale gedachten juist versterkt worden,

 • de vereenzaming van mensen – niet alleen ouderen, maar ook bv. tieners die zich niet begrepen voelen, die geen voet aan de grond krijgen,

 • een respectvoller omgang met werklozen, met gehandicapten, met ‘buitenbeentjes’, etc…

 • een betere waardeverdeling van geld, goederen en voedsel.

 

Dit kunstproject over zelfmoord is een oproep om weer SAMEN te LEVEN.

Suicide

Almost everyone knows somebody in his/her circle of friends or family who has committed suicide. Often the awareness of loved ones comes afterwards.

“But I just didn’t know it was that bad.” “I wish I had listened better.” He/she was always such a positive person!’, ‘I never expected that from him/her! ‘ …and so on…

To all those who lost someone: No one bears the ‘blame’ on anyone’s suicide! He/she could not do otherwise. He/she had no other choice for him/herself. He/she was ready here on earth… for this round. Do not bother yourself (any longer) with thoughts about this, but learn from it: Learn (finally) to live (!) and enjoy every moment you have! Go for an enjoyable quality of life.

What could be given positive attention – as a living person – alone, but above all, collectively: About a different kind of society, about a more social and respectful relationship with eachother and about, for example, a new health system, about a more ‘loving world’.

Many people are still not helped (on time) within this current health system.

 • Long queues in psychotherapy (for people who can still take steps),

 • war veterans who are heavily traumatized and (back home) who do not receive adequate assistance,

 • patients who are given the ‘wrong’ medicine with the opposite effect, which in turn reinforces suicidal thoughts,

 • the isolation of people – not only the elderly, but also for example, teenagers who do not feel understood, who cannot get a foothold,

 • a more respectful relationship with the unemployed, with the disabled, with ‘outsiders’, etc …

 • a better value distribution of money, goods and food.

This art project about suicide is a call to LIVE TOGETHER again.

Selbstmord

Fast jeder kennt jemanden in seiner Umgebung, der Selbstmord begangen hat. Oft kommt die Erkenntnis der Angehörigen hinterher.

“Das hätte ich nicht gedacht!”, “… ich wusste wirklich nicht, dass es so schlimm war.” “Ich wünschte, ich hätte besser zugehört.”, “Er/ Sie war immer so positiv!“, „Das hätte ich nie von ihm/ ihr erwartet!“… und so weiter …

An alle Zurückgebliebenen: Niemand trägt die ‘Schuld’ für den Selbstmord eines Menschen! Der Mensch konnte einfach nicht anders. Er/ Sie hatte keine andere Wahl. Er/ Sie hat seine/ ihre Aufgabe auf dieser Erde erledigt – für diese Runde. Zerstöre dich nicht (mehr weiter) selbst mit Gedanken die beginnen mit hätte, wäre und könnte, sondern lerne vom Tod was Leben für Dich bedeutet. Lerne (endlich) zu leben (!) und genieße jeden Moment, den du hast! Gönne Dir (wieder) Lebensqualität.

Worüber könntest Du – als noch lebender Mensch – im positiven Sinne, allein, aber vor allem Dingen mit anderen zusammen, drüber nachdenken? Vielleicht über eine andere Art von Gemeinschaft/ vom Zusammenleben, über sozialere und verständnisvollere Beziehungen zueinander und beispielsweise über ein neues ‘Krankheitssystem’ was wir besser ‘Gesundheitssystem’ taufen könnten oder über eine liebevollere Welt… usw…

Vielen Menschen wird im gegenwärtigen Krankheitssystem immer noch nicht (rechtzeitig) geholfen.

 • Lange Wartezeiten in der Psychotherapie (für Menschen, die noch Schritte unternehmen können),

 • Kriegsveteranen, die schwer traumatisiert sind und (zu Hause) keine angemessene Unterstützung erhalten,

 • Patienten, denen die “falsche” Medizin mit dem gegenteiligen Effekt verabreicht wird, was wiederum die Selbstmordgedanken verstärkt,

 • die Isolation der Menschen – nicht nur der Älteren, sondern beispielsweise auch von Teenager, die sich nicht verstanden fühlen, die nicht (mehr) Fuß fassen können in ihrem Leben,

 • Ein respektvolleres Verhältnis zu Arbeitslosen, Behinderten, sogenannten ‘Außenseitern’ usw.

 • eine bessere Verteilung von Geld, Gütern und Lebensmitteln.

 

Dieses Kunstprojekt über Selbstmord ist ein Aufruf um wieder ZUSAMMEN zu LEBEN und sich nicht gegenseitig kaputt zu machen.

 

H 75 cm | B 110 cm | D

Material | photo collage, matte photoprint

Edition | 1/1
Status | private ownership
Year | 2012