Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Annika Sakic: de opdrachtnemer, gevestigd aan de Willem Pijperlaan 58 in Dieren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67496199.

 2. Klant: de natuurlijke – of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten van Annika Sakic, met wie Annika Sakic een overeenkomst gesloten heeft en/of deelneemt aan seminars, coaching – of begeleidingstraject, ideeën-sessies enz.

 3. Particulier: de natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf gebruik maakt van de diensten van Annika Sakic en/of een overeenkomst gesloten heeft met Annika Sakic.

 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een klant en Annika Sakic.

 5. Diensten: alle diensten, zoals seminars, evenementen, trainingen, coaching, individuele begeleiding, en de ideeën-sessies, die Annika Sakic biedt. De diensten zijn gericht op zelfontplooiing, bewustwording, inzicht op levenskwaliteit (seminars, coaching en individuele begeleiding) en bedrijfsinnovatie (ideeën-sessies).

 6. Producten: alle producten die Annika Sakic aanbiedt, zoals bijvoorbeeld -maar niet beperkt tot -: cursusmateriaal, drukwerk (readers, hand-outs, tijdschriften en boeken) en advertentiemateriaal.

 7. Seminars: de inspirerende seminars, lezingen, evenementen en trainingen die Annika Sakic aan zowel zakelijke als particulieren klanten verzorgt.

 8. Begeleiding: de coaching resp. de individuele begeleiding van klanten.

 9. Ideeën – sessies: de sessies die Annika Sakic geeft aan uitsluitend ondernemers, gericht op onder andere: bedrijfsstructuur, advisering en bedrijfsinnovatie.

 10. Coachee: de persoon die door Annika Sakic gecoacht wordt. Dit kan de klant zelf zijn of een derde zoals een medewerker van een klant.

 11. EGC: de ‘Ethische Gedragscode’ van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches.

 12. Website: de website van Annika Sakic: www.annikasakic.com.

 13. Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, werkzaamheden, diensten en producten.

 2. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van een klant zijn niet van toepassing.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waar De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Annika Sakic voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

 4. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt dan vervangen door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 8. Wanneer Annika Sakic niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Annika Sakic het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 9. Annika Sakic heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 4 weken voor de ingangsdatum medegedeeld worden aan de klant. De klant gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de wijziging binnen 2 weken geen bezwaar heeft ingediend tegen de voorgenomen wijziging.

 10. Op alle (coachings)werkzaamheden omtrent de individuele begeleiding zijn de EGC van toepassing, met uitzondering van het klachtenregelement. Bij tegenstrijdigheden tussen de EGC en deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

 1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Annika Sakic in haar offerte anders aangeeft.

 2. Een offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij Annika Sakic anders aangeeft.

 3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan klant geen rechten ontlenen aan de offerte.

 4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Annika Sakic daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 5. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant verstrekt zijn. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn heeft Annika Sakic het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.

 6. Annika Sakic kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.

 7. Genoemde termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Annika Sakic en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de opdrachtbevestiging, offerte of de overeenkomst ondertekent en Annika Sakic de ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaard.

 2. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door schriftelijke opdrachtbevestiging van de klant aan Annika Sakic, al dan niet via elektronische weg.

 3. Ook is sprake van een overeenkomst indien Annika Sakic op verzoek van de klant start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.

 4. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst.

 5. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.

 6. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Annika Sakic schriftelijk bevestigd (per post of per mail) is.

 7. Annika Sakic is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.

 8. Alle gegevens, informatie, rapportages, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en de werkzaamheden

 1. Alle overeenkomsten, diensten en werkzaamheden worden door Annika Sakic naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Annika Sakic kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de werkzaamheden, diensten en overeenkomsten geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Annika Sakic niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.

 2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Annika Sakic het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

 3. Annika Sakic heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.

 4. Eventuele levertermijnen in een opdrachtbevestiging, offerte en/of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien Annika Sakic een levertermijn overschrijdt dan dient de klant Annika Sakic schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Annika Sakic minimaal 4 weken te tijd krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 5. Zolang de klant de overeengekomen aanbetaling niet voldaan heeft schort Annika Sakic haar werkzaamheden of de uitvoering van de overeenkomst op totdat zij de aanbetaling ontvangen heeft.

Artikel 6 Medewerking van de klant en/of zijn medewerkers

 1. De klant dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Annika Sakic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst of werkzaamheden, tijdig en juist aan Annika Sakic te verstrekken.

 2. Indien klant de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Annika Sakic verstrekt, dan heeft Annika Sakic het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of haar werkzaamheden op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij klant.

 3. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Annika Sakic verstrekte gegevens, materialen of informatie.

 4. Klant draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Annika Sakic is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.

 5. Klant is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit haar bedrijf, dan wel derden die namens klant bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienen te zijn.

 6. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de werkzaamheden nodig is, stelt klant op zijn locatie aan Annika Sakic kosteloos een werkruimte en de door Annika Sakic gewenste en benodigde faciliteiten ter beschikking.

Artikel 7 Afspraken en annulering

 1. Klant en/of coachee dient tijdig aanwezig te zijn op alle afspraken en zal zich gedurende de afspraak (kennismaking- of intakegesprek, coaching, individuele begeleiding, seminar of ideeën-sessie) volledig inzetten en iedere medewerking verlenen.

 2. Indien klant, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een afspraak zoals omschreven in lid 1 van dit artikel dan dient de klant of coachee dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij Annika Sakic.

 3. Annulering van afspraken kan telefonisch of per e-mail.

 4. Indien de afspraak niet binnen de in lid 2 gestelde termijn is geannuleerd dan kan Annika Sakic, aan degene die niet verschenen is zonder tijdige annulering, kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd en eventueel de kosten voor de gereserveerde (externe) locatie.

 5. Dit artikel is ook van toepassing indien klant – zonder afmelding – niet verschijnt op een afspraak.

 6. Indien Annika Sakic een afspraak, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, annuleert wegens ziekte of een andere overmachtsituatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Annika Sakic kan bij een annulering te nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van overmacht.

 8. Bij annulering van een overeenkomst ten behoeve van coaching, individuele begeleiding, seminar of ideeën-sessie door de klantgelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Annulering binnen 2 weken voor de geplande dag: 25% van het totale factuurbedrag;

 • Annulering binnen 1 week voor de geplande dag: 50% van het totale factuurbedrag.

 1. Indien Annika Sakic een locatie heeft gehuurd en deze niet meer kosteloos geannuleerd kan worden dan is Annika Sakic gerechtigd deze extra kosten volledig in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 8 Begeleiding

 1. Onderstaande aanvullende bepalingen gelden voor de individuele begeleiding resp. coaching doormiddel van een zgn. coachingstraject of begeleidingstraject, zowel zakelijke (klant) als ook particulier.

 2. De (individuele) begeleiding en coaching hebben betrekking op de zelfontplooiing, bewustwording en het inzicht met betrekking op een of meerdere van coachee gewenst(e) vraagstuk(ken) van een nader te bepalen inhoud en onderwerp(en). Het kan onder andere gaan om de hervorming van de levenskwaliteit, het bewust maken van talenten en de (kern)kwaliteiten, het leren omgaan met gevoelens en emoties (die horen bij een bepaald vraagstuk van de coachee) enz. Thematieken en onderwerpen zijn gerelateerd aan diverse levensgebieden van de coachee, zoals bijvoorbeeld werk-, woon-, sociale omgeving en persoonlijke wensen. Context- en betekenisherkadering spelen een belangrijke rol.

 3. In principe vinden de afspraken ten behoeve van de individuele begeleidingen coaching plaats ‘in company’ (zakelijke klant). Bij de individuele begeleiding en coaching van een particulieren klant zijn de kosten van de huur van een locatie altijd inbegrepen in de prijs.

Indien een zakelijke klant geen (geschikte) locatie heeft, dan kan Annika Sakic dit regelen. Eventuele kosten voor de huur van een locatie, voor een zakelijke klant, komen volledig voor rekening van de klant.

 1. Vooraf komen partijen in de overeenkomst, intake- of kennismakingsgesprek en/of de offerte overeen hoe lang de individuele begeleiding of coaching duurt. Een verlenging van een traject kan 2 weken voor de laatste afspraak resp. voor afloop van het begeleidings- of coachingstraject van Annika Sakic aangegeven worden.

 2. Annika Sakic heeft het recht om de inhoud van de individuele begeleiding of het coachingstraject te wijzigen.

 3. Voordat gestart wordt met de begeleiding van een zakelijke klant vindt er een intakegesprek plaats van circa 30 minuten. De kosten voor het intakegesprek bedragen € 50,-, exclusief btw. De kosten voor het intakegesprek worden niet in rekening gebracht wanneer de zakelijke klant na het intakegesprek start met het begeleidingstraject. Het intakegesprek is exclusief reistijd en reiskosten. De reistijd en reiskosten bedragen € 1,- per gereden kilometer (exclusief btw). Deze kosten worden volledig in rekening gebracht bij de zakelijke klant. Wanneer het intakegesprek langer duurt dan 30 minuten dan is Annika Sakic gerechtigd dit in rekening te brengen bij de klant.

 4. Voordat gestart wordt met de begeleiding van een particuliere klant vindt er een intakegesprek plaats van circa 30 minuten. De kosten voor het intakegesprek bedragen € 0,-, inclusief btw. De kosten voor het intakegesprek worden niet in rekening gebracht wanneer de particulieren klant na het intakegesprek start met het begeleidingstraject. Het intakegesprek vindt plaats op een door Annika Sakic aangewezen locatie, gewoonlijk in Dieren en/ of omgeving. Indien gewenst kan het intakegesprek plaatsvinden op een door de klant aangewezen locatie. Annika Sakic zal dan de reistijd en reiskosten (€ 1,- per kilometer en inclusief btw) in rekening brengen bij de klant.

 1. Tijdens het intakegesprek worden de inhoud, aanpak en een indicatie voor de duur van het coaching – of begeleidingstraject besproken.

 2. Indien een intakegesprek langer duurt dan 30 minuten is Annika Sakic gerechtigd om deze conform de geldende tarieven in rekening te brengen bij de klant.

 3. Annika Sakic kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden en de begeleiding het gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van begeleiding en het beoogde resultaat heeft Annika Sakic een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Annika Sakic niet kan garanderen dat de gewenste resultaten of verbeteringen (daadwerkelijk) behaald worden.

Artikel 9 Seminars

 1. Indien Annika Sakic seminars verzorgt dan gelden onderstaande aanvullende bepalingen.

 2. Een zakelijke klant dient zelf de locatie te regelen waar Annika Sakic het seminar verzorgt. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De particuliere klant verschijnt op een van Annika Sakic ter beschikking gestelde locatie, gewoonlijk in de omgeving van Dieren.

 3. Annika Sakic heeft te allen tijde het recht om de inhoud en/of de locatie van een seminar te wijzigen. De inhoud van een seminar is terug te vinden op de website van Annika Sakic.

 4. De zakelijke klant is zelf verantwoordelijk voor het kosteloos ter beschikking stellen van alle (technische) faciliteiten waarvan Annika Sakic aangeeft nodig te hebben.

 5. Nadat Annika Sakic en klant een datum waarop het seminar verzorgd wordt zijn overeengekomen, kan deze niet meer kosteloos geannuleerd resp. verplaatst worden.

 6. Het is de klant niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

 7. Het is niet toegestaan om opnames te maken gedurende het seminar, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 8. Om de kwaliteit van een seminar te bewaken is Annika Sakic gerechtigd om aan een seminar een maximum aantal deelnemers te verbinden.

 9. Indien een seminar langer duurt dan overeengekomen is, is Annika Sakic gerechtigd om de extra tijd conform de geldende tarieven in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 10 Ideeën – Sessies

 1. De onderstaande bepalingen gelden op alle ideeën-sessies.

 2. Het is de klant niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen anders dan buiten de organisatie van de klant.

 3. Het is niet toegestaan om opnames te maken gedurende een ideeën-sessie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 4. Indien een sessie langer duurt dan overeengekomen is, is Annika Sakic gerechtigd om de extra tijd van een sessie, conform de geldende tarieven, in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 11 Wijzigen overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst resp. de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen, in onderling overleg, overgaan tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst.

 2. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Annika Sakic.

 3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Annika Sakic een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Annika Sakic heeft dan recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden aan de oorspronkelijke overeenkomst.

 4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de klant, dan is Annika Sakic gerechtigd de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.

 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Annika Sakic niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft Annika Sakic het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.

 6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Annika Sakic kan worden toegerekend, dan zal Annika Sakic geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 12 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Annika Sakic is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:

  1. Klant haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;

  2. Annika Sakic na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;

  3. Klant de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaald heeft;

  4. Één van de partijen komt te overlijden.

2. Indien Annika Sakic overgaat tot ontbinding van de overeenkomst wegens de in lid 1 bedoelde redenen, dan zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar en is zij gerechtigd het honorarium voor de tot dan verrichte werkzaamheden direct in rekening te brengen bij de klant.

3. Schort Annika Sakic de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Annika Sakic de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

5. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet kosteloos worden geannuleerd. Indien klant een overeenkomst annuleert is de klant, ter keuze van Annika Sakic gehouden te vergoeden:

 • Hetzij alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten;

 • Hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding de overige door Annika Sakic te lijden schade, kosten en rente.

Artikel 13 Betaling en incassokosten

 1. Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank- of giro overboeking ten gunste van een door Annika Sakic aangewezen bankrekening.

 2. Verstuurde facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

 3. Annika Sakic heeft het recht om haar facturen digitaal te versturen.

 4. Annika Sakic is gerechtigd een aanbetaling te verlangen.

 5. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

 6. Indien de klant niet tijdig betaalt, is klant van rechtswege in verzuim en heeft Annika Sakic het recht, nadat zij de klant ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

 7. Alle redelijk gemaakte kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd.

 8. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag. De incassokosten voor een particulier worden berekend volgens de wettelijke incassokosten.

 9. Over de verschuldigde incassokosten is de klant eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een klant die handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep bedraagt 1% per maand.

 10. Indien Annika Sakic hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de klant, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.

 11. Gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten. En in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Annika Sakic open staan.

 12. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 13. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Annika Sakic haar werkzaamheden. De werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat klant de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft.

Artikel 14 Klachten

 1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, diensten, werkzaamheden of de factuur dient de klant binnen 2 weken na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Annika Sakic.

 2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.

 3. Annika Sakic streeft ernaar om een klacht binnen 14 werkdagen na dagtekening van de klacht af te handelen. Indien zij een langere termijn nodig heeft zal zij de klant daarover per e-mail informeren.

 4. Indien de klacht terecht is, heeft Annika Sakic de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of diensten, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden/diensten.

Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Annika Sakic, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Annika Sakic behoudt nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, sheets, presentaties, software, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal, boeken etc.

 3. Het is klant niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties trainingsmateriaal, boeken etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Annika Sakic totdat de klant alle verplichtingen uit de met Annika Sakic gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden deugdelijk is nagekomen.

 2. Het door Annika Sakic geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt,mag niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Annika Sakic veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de klant verplicht om Annika Sakic daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid

 1. Zowel de klant als Annika Sakic, evenals personen die bij hen in dienst zijn en/of voor hen werkzaamheden verrichten verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit ander bron verkregen hebben.

 2. Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt.

 3. Annika Sakic is niet aansprakelijk en verantwoordelijk indien vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar of uit andere bron verkregen hebben, in de macht van derden komt bijvoorbeeld –maar niet beperkt tot- door het zoekraken van e-mail of (elektronische) documenten, tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van Annika Sakic. Annika Sakic is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

 4. Klant is niet gerechtigd verstrekte (schriftelijk) materialen of informatie van Annika Sakic te verspreiden, ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken buiten de kring van zijn bedrijf.

 5. Annika Sakic kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 6. Annika Sakic kan eventueel de naam van klant gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken, bijvoorbeeld op sociale media of de website www.ideeenrijk.nu.

Artikel 18 Aansprakelijkheid van Annika Sakic

 1. Iedere aansprakelijkheid van Annika Sakic is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald is.

 2. Annika Sakic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Annika Sakic is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. Annika Sakic is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden.

 4. Annika Sakic is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Annika Sakic aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Annika Sakic kan worden toegerekend.

 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.

 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

 1. Annika Sakic is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:

  • Gederfde winst;

  • Gemiste besparingen;

  • Gevolgschade;

  • Reputatieschade;

  • Teleurgestelde verwachtingen;

  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.

 2. Voor zover Annika Sakic aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag met een maximum van € 2500,-. Indien Annika Sakic een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.

 3. Bij overeenkomsten langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van Annika Sakic beperkt tot het factuurbedrag van de afgelopen 3 maanden met een maximum van € 2500,-.

 4. Elke aansprakelijkheid van Annika Sakic vervalt na 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden of de diensten. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.

 5. Annika Sakic is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.

 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Annika Sakic.

Artikel 19 Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Annika Sakic voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

 2. Indien Annika Sakic uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Annika Sakic zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Annika Sakic, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Annika Sakic en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 20 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Annika Sakic, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.

 3. Annika Sakic heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Annika Sakic haar verbintenis had moeten nakomen.

 4. Annika Sakic heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de klant als Annika Sakic gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Annika Sakic het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 5. Annika Sakic is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 21 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, diensten, geschillen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een klant gevestigd of woonachtig is in het buitenland.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 3. Alle geschillen tussen Annika Sakic en klant zullen onderling beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.

 4. Geschillen tussen Annika Sakic en een klant waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter. Geschillen met klanten die handelen in de uitoefening van beroep/bedrijf worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Annika Sakic.

 5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

 

Ethische Gedragscode

Annika Sakic onderschrijft en werkt conform de richtlijnen van de Ethische Gedragscode opgesteld door de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO die hieronder staan weergegeven:

Uitgangspunten
De NOBCO gaat ervan uit dat:

 1. De coach en de coachee elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.

 2. De coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.

 3. Tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

Verklaring
de coach verklaard zich vrijwillig en volledig te houden aan deze EGC die op de volgende pagina’s wordt weergegeven.

De EGC telt vier paragrafen

 1. Respect

 2. Integriteit

 3. Verantwoordelijkheid

 4. Professionaliteit

§ 1 Respect
Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een coach brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

1.1. Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
1.2 Hij laat zijn coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
1.3 Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de coachee.
1.4 Hij dient zich vóór de aanvang van de professionele relatie ervan te gewissen, als er sprake is van een externe opdrachtgever, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie
beschikken voor wat betreft doel en opzet van de professionele relatie en de voorgenomen werkwijze. De opdracht kan slechts doorgang v inden als over doel en opzet tussen hen overeenstemming bestaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht dient de coach tot hernieuwde afspraken te komen.
1.5 Hij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een coachee aan.

§ 2 Integriteit
De coach streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen betoont de coach eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover de coachee. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

2.1 Hij is eerlijk en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
2.2 Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Hij laat zich niet in diskrediet brengen.
2.3 Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties, en brengt de coachee nimmer in verlegenheid.
2.4 Hoewel hij zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij zich nergens op de voorgrond en blijft hij bescheiden.
2.5 In situaties waarin hij met de coachee of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open.
2.6 Hij gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich wanneer dat nodig is in redelijkheid aan de omstandigheden, in het bijzonder aan gewoonten en gebruiken van de coachee, zonder zijn persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
2.7 Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de coachee die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
2.8 Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de coachee afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de coachee of relaties van de coachee te benadelen.

§ 3 Verantwoordelijkheid
Een coach neemt door het aangaan van een vertrouwensrelatie verplichtingen op zich die niet alleen een zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokkenen bij het coachingsproces in het bijzonder. Hij zorgt ervoor dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. Dat hij op verantwoorde wijze coacht, bewijst een coach door zich aan volgende gedragsregels te houden:

3.1 Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de coachee en mogelijk ook op derden.
3.2 Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
3.3 Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.
3.4 Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
3.5 Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een coachee.
3.6 Hij onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem wordt ingesteld.

§ 4 Professionaliteit
Een coach streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.

4.1 Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
4.2 Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.
4.3 Hij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.
4.4 Hij informeert desgevraagd welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Hij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.
4.5 Hij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de coachingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.
4.6 Hij is collegiaal richting andere beroepscoaches, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.